GÀ XIÊN QUE NƯỚNG   

262. GÀ XIÊN HÀNH – 38,000 VND
263. CÁNH GÀ – 40,000VND
264. GÀ VIÊN – 38,000VND
265. TIM GÀ – 38,000VND
266. PHAO CÂU GÀ – 38,000VND
267. MỀ GÀ NƯỚNG – 38,000VND
268. DA GÀ NƯỚNG – 40,000VND
269. CUỐNG TIM GÀ NƯỚNG – 40,000VND
270. SỤN ỨC – 38,000VND
261. TỔNG HỢP 5 LOẠI – 178,000VND